Algemene  voorwaarden


Samenwerking

Bij elke samenwerking zijn er afspraken – zo ook wanneer je kiest voor behandelingen bij Lara Holistische massage.

Geen medische behandeling
Ik ben geen arts en stel geen diagnoses. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling die gericht is op verbetering van jouw welzijn. Raadpleeg te allen tijde je huisarts als je twijfelt over jouw gezondheid.

Behandelovereenkomst en nota’s
Vanaf de eerste behandeling hebben we een mondelinge behandelovereenkomst. Je krijgt van mij een nota die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Of deze (deels) vergoed wordt hangt van jouw pakket af.

Klachtenregeling
Het kan zijn dat je ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! Je kunt de volgende stappen ondernemen om eruit te komen:

Stap 1 
Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek tot een oplossing komen. Het is ook in mijn belang om van jouw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2
Komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz).
De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar jouw klacht en je eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging. Je kunt deze vinden op de website van de VBAG.
Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden en er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

Stap 3              
Ben je toch niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kun je je wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ook deze informatie vind je op www.vbag.nl. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.

 

Algemene voorwaarden

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals die op de website van Lara Holistische massage is vermeld.
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant, via betaal-verzoek of online bankieren.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie zoals bijv. aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.                                                                                                           
 • Cliënt blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en genezingsproces.

 

 

favicon2-500x500