Privacy


Privacy verklaring Lara Holistische massage

Lara Holistische massage is gevestigd op de volgende locatie:

    Johan van Oldenbarneveltlaan 2, 2582 NN Den Haag

Lara Holistische massage gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonlijke gegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze Privacy verklaring informeer ik je over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op de sessies die door Lara Holistische massage worden aangeboden op laraholistischemassage.nl

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
a. Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, een massage of een andere sessie wilt ontvangen, een contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die jij zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum

b. Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven (max. 8 keer per jaar). Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, of als je bij  het intakeformulier aangeeft deze nieuwsbrief te willen ontvangen. Ik sla deze gegevens op in het e-mail systeem van Laposta; bij inschrijving via de website krijg je een e-mail om je inschrijving nogmaals te bevestigen. Uiteraard worden niet de gegevens gebruikt die via het contactformulier of e-mail zijn binnengekomen.

Je naam, adresgegevens en e-mailadres gebruik ik voor het versturen van facturen.
Je naam en adresgegevens gebruik ik voor het opmaken van de factuur.
Je voor- en achternaam en e-mailadres die je invult bij het contactformulier worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

Je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum gebruik ik voor het dossier.

c. Jouw gegevens bij Lara Holistische massage
Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief en in de toekomst geen nieuwsbrief van Lara Holistische massage meer wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door contact met mij op te nemen.

Je naam en e-mailadres die je opgeeft als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem van Laposta. Dit bedrijf is gevestigd in Nederland.
Laposta voldoet aan de veiligheidseisen zoals omschreven op hun site Laposta.

d. Boeken van een sessie
Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om gemaakte afspraken te bevestigen. 
Met het invullen van het intakeformulier ga je akkoord met het Privacy beleid en de Algemene voorwaarden. Tevens kun je aangeven of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wil je dit niet dan neem ik jouw mail adres niet op in mijn e-mailsysteem van Laposta.

Artikel 2 Privacy cliëntendossier

JOUW PRIVACY
Voor een goede sessie is het helpend dat ik, als jouw masseur, life- of emotiecoach, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde massages.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke (en medische) gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw masseur, life- of emotiecoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 

Ik houd me aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE NOTA 
Op de nota die ik maak staan de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • de datum van de sessie
 • een korte omschrijving van de soort sessie
 • de kosten van de sessie

Artikel 3 Beveiliging persoonsgegevens 
Ik heb passende (technische) maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen en het opslaan van persoonlijke gegevens in een beschermde omgeving zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Artikel 4 Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrieven, zal je mailadres uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem en dossiers bewaar ik volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5 Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Je kunt hiervoor een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Lara Holistische massage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 6 Wijzigingen
Lara Holistische massage behoudt te allen tijden het recht haar Privacy verklaring te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Laatst gewijzigd 1 januari 2022.

favicon2-500x500